ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА „МАЛКИ СЪКРОВИЩА“

Настоящите Общи Условия за ползване (по-долу за краткост „ОУП“) са в сила от 13.05.2024 г. 

Съдържание

 

 1. Въведение
 2. Дефиниции 

III. Комисиона на Платформата. Трансфер към Продавача – банкова сметка 

 1. Артикулите, предмет на Договорите. Забранени Артикули

4.1. Артикулите, предмет на Договорите

4.2. Забранени Артикули 

 1. Регистрация
 2. Добавяне на Артикули за продажба

VII. Процедура за купуване на стоки. Сключване на Договор

7.1. Процедура за купуване на стоки9

7.2. Сключване на Договор10

VIII. Плащания8

 1. Изпращане на Артикул8
 2. Доставка91
 3. Анулиране на поръчка. Връщане на Артикули9

11.1. Анулиране на поръчка9

11.2. Връщане на Артикули10

XII. Отговорност10

12.1. Отговорност на Администратора на Платформата10

12.2. Отговорност на Продавача11

12.3. Отговорност на Купувача12

XIII. Права на Интелектуалната собственост 12

XIV. Търговски съобщения13

 1. Лични данни14

XVI. Използване на бисквитки14

XVII. Форсмажорни обстоятелства14

XVIII. Заключителни разпоредби14

 • Въведение

„Малки Съкровища“ е уеб платформа за продажба на стоки втора употреба, създадена с цел родители и техните близки да могат да продават и закупуват дрехи, обувки и предмети за себе си и своите деца на едно място (по-долу за краткост „Малки Съкровища“, „МС“ или „Платформа/та“). Страни по продажбите на Платформата са Продавачите и Купувачите. Платформата е достъпна на уебсайта malkisakrovishta.bg .

Настоящите ОУП са приложими към Вас в качеството Ви на посетителите и Потребителите на Платформата. Общите условия обвързват всички Потребители на Платформата.  Използването на тази Платформа се разрешава единствено за лични цели в нетърговско качество. Продажбите на Платформата са за лична употреба. Настоящите ОУП уреждат правилата за сключване на Договора за покупко-продажба между Продавачите и Купувачите на Платформата.

Администратор на Платформата е “Малки съкровища Маркетплейс” ЕООД е дружество,, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206409707 (за краткост по-долу „Дружество/то“, „Администратор/ът“, „Ние“). За контакт с Администратора на Платформата, моля изберете един от вариантите, посочени в секция „Contact us“ / „Контакти“. В секцията има специална форма за контакт, както и допълнителни данни за контакт. 

Контакт с Администратора на Платформата може да се осъществи всеки делничен ден от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 ч. до 18:00 ч. (Източноевропейско време).

Дружеството „Малки съкровища Маркетплейс“ ЕООД администрира и поддържа Платформата и действа като търговски посредник от името на Продавачите, като съдейства за сключването и изпълнението на сделките между Купувачите и Продавачите на „Малки Съкровища“ (по-долу за краткост „Дружество/то“). Дружеството не е страна по сделките между Продавачите и Купувачите. 

Използването на Платформата изисква запознаване и изрично съгласие с настоящите ОУП. Осъществяването на покупки и продажби на Платформата изисква регистрация, която е свободна и безплатна. Регистрационната форма включва задължителни полета, маркирани със звездичка. Успешната регистрация на Платформата е двуфакторна, като включва верифициране на имейл адреса, използван за създаване на акаунта.

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите ОУП в обособеното за това място по време на регистрационния процес следва да се счита за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, съответният Потребител изрично приема и се съгласява, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Всяка промяна на ОУП ще бъде отразена надлежно на уебсайта на Платформата, като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и Потребителите се известяват за съответните промени. При несъгласие с новите изменения, съответният Потребител следва да преустанови използването на Платформата. Ако продължите да използвате Платформата след известяването за промените, ще счетем тези действия за Вашето запознаване и съгласие с тях. Към всеки Договор през Платформата се прилагат ОУП, които са били в сила към момента на сключването на Договора от разстояние между Купувача и Продавача.

 • Дефиниции

 

 1. Администратор на Платформата (Дружество/то, Администратор/ът, Ние) е дружеството “Малки съкровища Маркетплейс” ЕООД.
 • Платформата „Малки Съкровища“ (Малки Съкровища, МС или Платформа/та) е P2P уеб платформа за продажба на стоки втора употреба, достъпна на уебсайта malkisakrovishta.bg .
 1. Потребител на Платформата (Вие)– включва Продавачите и Купувачите на Платформата „Малки Съкровища“.
 2. Продавач –  всяко физическо лице, което:
  –  предлага и продава стоки на Купувачи чрез Платформата в нетърговско качество и с оглед заложен от Платформата Лимит; и
  – по силата на настоящите ОУП възлага на Администратора на Платформата да му съдейства в качеството на търговски посредник. 
 3. Купувач – всяко физическо лице, което сключва сделка с Продавач, като използва Платформата след като е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.
 4. Лимит – ограниченият брой Артикули от една подкатегория /част от главна категория/, който Продавачът може да публикува в Платформата. 
 5. Договор – споразумение, постигнато от разстояние чрез Платформата и съобразно настоящите ОУП, между Продавач и Купувач за покупко-продажба с предмет Артикул. 
 6. Профил – съвкупността от данни, които идентифицират всеки Потребител на Платформата.
 7. Магазин –автоматично генериран от Платформата индивидуализиран домейн адрес, асоцииран със съответния Профил, чието предназначение е основно свързано със създаването на обособен онлайн магазин на всеки Продавач и на който адрес са видими всички Артикули на съответния Продавач.
 8. Артикул – стока втора употреба, предмет на Договор за покупко-продажба между Продавача и Купувача, съответстваща на насочеността на Платформата и съдържаща определени параметри, посочени от Продавача.

 

 • Комисиона на Платформата. Трансфер към Продавача – банкова сметка

Дейностите по съдействие от страна на Администратора на Платформата във връзка със сключването и изпълнението на сключения между Продавача и Купувача Договор се заплащат под формата на комисиона за сметка на Продавача. Комисионата е дължима едва след успешно предадения Артикул на Купувача. При неуспешна продажба комисиона не се дължи. Купувачът не дължи комисиона на Платформата под каквато и да е форма. 

Комисионата на Платформата е в размер на 15%, които се приспадат от крайната цена, за която Продавачът е продал на Купувача Артикула.

Получаването на комисиона не прави Платформата страна по Договора за покупко-продажба между Продавача и Купувача. Комисионата се удържа от Администратора на Платформата след успешно постъпване на цената, платена от Купувача за съответния Артикул. След приспадане на комисионата, Администраторът прехвърля останалата част от крайната цена на Продавача на предоставената от последния банкова сметка. Прехвърлянето на цената на Продавача се осъществява в рамките на 7 дни от получаването на цената от Купувача.

Продавачът предоставя своята банкова сметка за целите на трансферите по следния начин: Като ги въведе в профила си на сайта в категория “Настройки на профила” и подкатегория “Банкови данни”. При промяна на банковата сметка Продавачът се задължава изрично и незабавно да уведоми Администратора на Платформата на следния имейл адрес help@malkisakrovishta.bg. Администраторът на Платформата не носи отговорност, ако преведе на банковата сметка, последно предоставена от Продавача, която е неактуална. 

Заобикаляне на настоящите ОУП с цел незаплащане на комисиона за Платформата са предпоставка за предприемане на мерки по сваляне на всички Артикули на съответния Продавач и изтриване на неговия Профил.

 • Артикулите, предмет на Договорите. Забранени Артикули

4.1. Артикулите, предмет на Договорите

Стоките, продавани от Продавачите на Платформата, са втора употреба, което означава, че Купувачите не закупуват директно от производителите или официалните дистрибутори на стоките. Артикулите се продават от Продавачите в нетърговско качество и са предназначени за задоволяване на лични цели. Нито Продавачите, нито Администраторът на Платформата следва да се третират като търговци по смисъла на потребителското право. Купувачите не сключват Договорите за покупко-продажба на Платформата в качеството на потребител по смисъла на потребителското законодателство. 

При използването на Платформата и сключването на Договори, Купувачите следва да отчитат водещото обстоятелството, че предлаганите Артикули могат да имат следи от употреба или да имат дефекти, резултат от тяхното използване. Подобни следи от употреба или дефекти следва да бъдат надлежно рефлектирани при генерирането на обявата за съответния артикул на Платформата.

Артикулите не се придружават със законови или търговски гаранции спрямо Купувача или Администратора на Платформата.

Само тези Артикули, които Платформата позволява да бъдат добавени във виртуалната количка, могат да бъдат закупени чрез онлайн поръчка. Възможно е Артикул, който е добавен в количката, да бъде изчерпан преди финализирането на поръчката към Платформата. Поради наложения Лимит на Артикулите и концепцията зад Платформата, Купувачите се съгласяват, че това е възможно явление, за което нито съответният Продавач, нито Администраторът на Платформата отговаря. 

Броят на обявените за продажба Артикули се ограничава с оглед нетърговското качество на Потребителите. Продавачите могат да продават до 5 (пет) Артикула от една подкатегория /част от главна категория/. Ограничението важи за срок от 30 дни.

Категориите на Платформата са „ДРЕХИ“, „ИГРАЧКИ И КНИГИ“, „ОБУВКИ“ и „ПРЕДМЕТИ“.

Подкатегориите на Платформата са „Жилетки и пуловери”, „Бански костюмчета”, „За специални случаи”, „За спорт”, „Зимни якета и космонавти”, „Клинчета и панталони”, „Костюмчета”, „Одеала”, „Пижамки”, „Полички и роклички”, „Детски книги”, „Детски играчки”, „Маратонки”, „Летни обувки”, „Зимни обувки”, „Домашни пантофки”, „Всекидневни обувки”, „Детски колички”, „За къпане”, „За сън”, „ За кърмене”, „За детската стая”. 

4.2. Забранени Артикули

Следните неизчерпателно изброени Артикули са забранени за продажба на Платформата, а именно:

 • Стоки, чиято продажба е ограничена / изключена / забранена от приложимото законодателство или изисква специално разрешение, лиценз или одобрение от надзорни органи;
 • Стоки, които са предмет или средство за извършването на престъпление или административно нарушение;
 • Стоки, които предмет на съдебни или административни спорове;
 • Стоки, които са обект на изпълнително производство;
 • Стоки, които не съотвестват на насочеността на Платформата;
 • Стоки, които не са в състояние, което предполага вторична продажба.

 

 • Регистрация 

Функционалностите на Платформата са общодостъпни. Преглеждането на съдържанието на Платформата може да бъде осъществено и без генериран Профил. Въпреки това, използването на всички функционалности на Платформата (качването на Артикули, сключване на Договор, изпълнението на Договора) изисква създаването на Профил. Профилът е персонален и съответства на физическото лице, което се е регистрирало с него.

Запознаването и приемането на приложимите за Платформата Правила (включително Политиката за поверителност и ОУП) са условие за създаването на Профил.

Създаването на потребителски Профил изисква попълването на формата за регистрация в секцията „Вход / Регистрация” и верифициране на имейл адреса. Регистрацията се смята за завършена, когато Потребителят активира профила си. При създадена вече регистрация, Потребителят може да влезе в Профила си с имейл адрес/потребителско име и парола на секция „Вход“. Платформата автоматично генерира потребителското име, което изпраща на имейл адреса на Потребителя. 

Чрез Вашия Профил, Вие можете да обявявате Артикули за продажба, да закупувате Артикули, да следите етапите на изпълнение на поръчката, да изменяте настройките, да обновявате Профила си и др.

С генерирането на Профил, Платформата автоматично създава и Магазин, който след това може да се развие от всеки Продавач и който съдържа всички техни качени Артикули.

 • Добавяне на Артикули за продажба

При добавянето на Артикули на Платформата, Потребителят автоматично придобива качеството Продавач по отношение на този Артикул. 

При натискане на бутона „Добави Артикул“ се отваря нов прозорец, където Продавачът следва да попълни недлежно информацията в пет подсекции – „Вид артикул“, „Информация за артикула“, „Още малко информация“ , „Снимки на артикула“ и „Детайли за потребителя“. Информацията следва да бъде написана на български език, като не следва да се използва вулгарен, агресивен, дискриминационен или обиден език.

Обявата за Артикула следва да съдържа поне една лично направена снимка на Артикула.

В подсекцията „Информация за артикула“ Продавачът може да включи информация за състоянието на стоката, размера, възрастта, за която е предназначена и др. Описанието на Артикула следва да се попълни добросъвестно от Продавача.

В подсекцията „Още малко информация“ Продавачът посочва цена, намалена цена по желание, тегло в килограми, параметри (в сантиметри) и бройки за продажба. Параметрите са необходими за изчисляване на разходите за доставка. Размерите следва да бъдат в сгънато, прибрано или опаковано състояние, готово за доставка.
Пример: Одеяло с размери 120×80 см., следва да бъде отразено с размерите в сгънато състояние, които са значително по-малки. 

Полето „Цена“ има няколко предназначения в зависимост от преценката на Продавача. Полето може да индикира едно от следните неща:

 • крайната цена, която Купувачът следва да заплати (без включена доставка) за Артикула без намаление във второто поле „Намалена цена (по желание)“;
 • при редактиране на обявата, да служи като първоначална по-висока цена, която в последствие е намалена чрез допълването на цена и във второто поле „Намалена цена (по желание)“;
 • първоначалната цена, за която Продавачът е придобил изначално съответния Артикул преди обявяването му за продажба на Платформата.

Полето „Намалена цена (по желание)“ се попълва по желание на Продавача, когато иска да посочи крайна по-ниска цена за продажбата на Артикула. 

Полето „Тегло“ е от изключителна важност за калкулирането на цената на доставката. Продавачът е отговорен за надлежното и точно деклариране на размерите и теглото в полето. За значително следва да се приеме всяко ценово разминаване при получаване на пратката от куриерска компания от изначално заявеното на Платформата. При значително разминаване, което повишава крайната обща цена на Артикула след сключването на Договора с Купувача, Продавачът е отговорен за заплащане на разликата до крайната обща цена на Артикула. Заплащането от страна на Продавача следва да се осъществи чрез приспадане на разликата от дължимата му цена преди осъществяване на банковия превод от Администратора на Продавача.

Полето „Бройки за продажба“ е съобразено със заложения Лимит на Платформата. 

В подсекцията „Детайли за потребителя“ Продавачът следва да предостави своя адрес, когато регистрира Артикул за първи път. В случай че Продавачът вече е предоставил актуален адрес, той се използва автоматично от Платформата при изчислението. Адресът се предоставя с цел изчисляване на платимата от Купувача цена, която включва крайната продажна цена на Продавача и цената на доставката. Адресът се предоставя и с цел получаване на Артикула и изпълнение на доставката от страна на куриерската компания. При всяка промяна на адреса, Продавачът се задължава да отрази промените надлежно. В случай че вече са постъпили покупки от Купувачи към момента на промяна в адреса, Продавачът следва незабавно да се свърже с Администратора на Платформата на имейл адрес help@malkisakrovishta.bg.

 • Процедура за купуване на стоки. Сключване на Договор

7.1. Процедура за купуване на стоки

При желание за закупуване на Артикул на Платформата, Купувачът следва да добави съответния Артикул във виртуалната си количка и да продължи към регистрацията й, където се попълват данни за Купувача и адреса за доставка. 

Добавянето на стоки в Моята количка не води до автоматичната регистрация на поръчката, без тя да бъде приключена. Артикул може да бъде закупен само ако е наличен към момента на финализиране на поръчката.

Преди регистриране на поръчката, Платформата изрично посочва следната информация: за общата цена, дължима от Купувача, която включва продажната цена на Артикула и общата сума за плащане заедно с доставката до адреса. Цените на стоките са в български лева. 

След избиране начин на доставка, в зависимост от теглото и размерите на Артикула, в общата сума автоматично се калкулира цената на доставката. 

Продавачът има възможност да изпраща бележки или обновена информация на Купувача по негово желание чрез Платформата. Купувачът получава имейл, с който е информиран за постъпването на текстовото съобщение от Продавача. 

7.2. Сключване на Договор

Платформата потвърждава регистрирането на поръчката в системата, но не потвърждава или поема ангажимент за изпълнението й. 

Договорът за покупко-продажба от разстояние на съответния Артикул се сключва между Продавача и Купувача. След информиране на Продавача по имейл за регистрирана нова поръчка, Продавачът запазва правото да не предаде Артикула по различни обективни причини, разгледани по-долу.

Ако Продавачът не откаже поръчката в Платформата в рамките на 24 (двадасет и четири) часа от получения имейл за регистрираната нова поръчка, Договорът се счита за сключен. 

 • Плащания

Всички плащания се получават и обработват от Администратора на Платформата. При завършена поръчка (приемане на съответния поръчан Артикул от страна на Купувача), Администраторът удържа своята комисиона и превежда оставащата сума на Продавача. 

Платформата предлага две опции за плащане:

 • Плащане с банков превод;
 • Плащане с наложен платеж.
 • Плащане чрез системата на Paypal

При наложения платеж дължимата цена следва да се предаде на куриера, осъществяващ доставката. Успешното заплащане се отразява съгласно сроковете, уговорени в отделно споразумение с куриерската компания. 

Когато Купувач избере опцията за плащане с банков превод, той следва да осъществи превода не по-късно от 48 часа след регистрирането на поръчката. За целите на асоцииране на плащането със съответната Поръчка, Купувачът следва да посочи в основанието на превода номера на поръчката. Номерът на поръчката се съдържа в потвърждението на Платформата за регистрирането на поръчката, както и на имейл адреса на Купувача. 

Банковата сметка, на която следва да се преведе сумата е (данните се изпращат и на имейл адреса, свързан с Профила на Купувача):

ТИТУЛЯР: Модърн Уомън Медия ЕООДIBAN:BG89UNCR70001524297596

БАНКА: Уникредит Булбанк

Купувачите приемат и се съгласяват, че обработването и потвърждаването на успешното плащане би отнело повече време, ако не посочат номера на поръчката в банковия превод.

Всички банкови такси, комисиони и разходи, начислени на Купувача във връзка с превода, се покриват единствено от Купувача.  

 • Изпращане на Артикул

При опцията за банков превод, изпращането на Артикула зависи от успешното получаване на цената в банковата сметка, посочена по-горе.

При опцията за „наложен платеж“, Артикулът се изпраща преди получаването на цената. Артикулът се предава срещу предоставянето на дължимата сума от Купувача. 

 • Доставка 

Уведомяването за точната дата и час на доставката се осъществява съгласно вътрешните правила на куриерската компания. 

Доставките на Артикулите се извършват на цялата територия на Република България. Артикулите се доставят от нашите партньори от куриерската компания „Еконт Експрес“ ООД. Сроковете за доставка на Артикулите са от 1  до 7 дни, в зависимост от графика за доставка на куриерската компания „Еконт Експрес“ ООД. 

Администраторът на Платформата и Продавачът не носят отговорност при неполучаване на доставката, когато Купувачът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Купувачът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

При невъзможност за получаване на доставката в указания от куриерската компания ден и час от страна на Купувача, Администраторът на Платформата, Продавачът или куриерската компания не носят отговорност. В този случай, куриерската компания се свързва с Купувача допълнително, за да се уточни в кой куриерски офис да се остави пратката за получаване от Купувача.

Купувачът няма право да получи Артикула, ако не заплати на куриера окончателната сума, която дължи при наложен платеж.

Продавачът се задължава да предостави поръчаните Артикули на куриерската компания, посочена и изпратена от Платформата. 

Продавачът НЕ следва самостоятелно да организира изпращането на Артикулите. Администраторът на Платформата се ангажира с организирането на куриер за приемане на Артикулите от Продавача и предаването им на Купувача.

При възникнали въпроси или за повече информация относно взимането на Артикулите от куриер, Продавачът следва да се свърже с Администратора на Платформата на help@malkisakrovishta.bg . 

Продавачът и Купувачът се задължават да предоставят винаги актуални данни за целите на доставката – имена, адрес, телефон за връзка.

Продавачът се задължава да осигури подходящото опаковане на Артикулите и изпращането на всякакви съпътстващи документи, ако такива са приложими. 

 • Анулиране на поръчка. Връщане на Артикули

 • Анулиране на поръчка

Анулирането на регистрирана поръчка от страна на Купувача може да се извърши до предаването на Артикула на куриер. Анулирането се извършва или по имейл на help@malkisakrovishta.bg или по телефон +359884989998. 

След информиране по имейл за регистрирана нова поръчка, Продавачът запазва правото да не предаде Артикула по различни обективни причини. Такава обективна причина може да бъде изчерпването на наличността. Администраторът на Платформата уведомява за това Купувача чрез изпращане на имейл и промяната в статуса се отразява на Платформата. В този случай Продавачът отговаря единствено за връщане на сумата, когато тя е платена предварително, което задължение се превъзлага на Администратора на Платформата. Администраторът на Платформата се освобождава от отговорност във връзка с действията на Продавача по отказ или задържане на поръчката, независимо от причините на последния. 

 • Връщане на Артикули

Всеки Купувач има право на „преглед“ по време на доставката преди да приеме Артикула. При „прегледа“ Купувачът има право да откаже приемането на Артикула без основание, поради разминаване между обявеното на Плтаформата и доставеното, поради установяването на дефекти и др. 

С приемане на Артикула се преклудира правото на Купувача да върне Артикула на по-късен етап. Купувачът не може да се ползва от защитата и правото на отказ по потребителското законодателство.

Адиминстраторът на Платформата предоставя алтернативна опция за Купувачите, които променят решението си в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на Артикула. Тези Купувачи могат да обявят за пре-продажба съответния Артикул без заплащане на комисиона към Платформата. За да отпадне прилагането на комисиона, Купувачът е длъжен да информира Администратора на Платформата за това обстоятелство на имейл адрес help@malkisakrovishta.bg преди качване на Артикула за пре-продажба или най-късно до 24 часа.  В този случай, Купувачите разбират и декларират, че няма да предявяват претенции при начисляването на комисиона от страна на Администратора на Платформата, ако последният не е бил надлежно уведомен за пре-продажбата на Платфорамата в указаните по-горе срокове. 

 • Отговорност

 • Отговорност на Администратора на Платформата

Артикулите, публикувани от Продавачите, не подлежат на предварителен контрол от страна на Администратора на Платформата. Администраторът не предоставя каквато и да е гаранция за наличността, състоянието или качеството на Артикулите. Администраторът не гарантира автентичността или посочените от Продавача характеристики на Артикулите.

Сключеният Договор за покупко-продажба на съответните Артикули е единствено между Купувача и Продавача. Платформата и нейният Администратор не са страна по този Договор и Администраторът не поема никаква отговорност, произтичаща от него или във връзка с него, с изключение на изрично поетите ангажименти и отговорност съгласно настоящите ОУП, а именно поддържането на Платформата, предоставянето на съдействие с доставката и събиране и разпределяне на постъпилите от продажбите средства. 

Администраторът не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, Потребители или посетители на Платформата или във връзка с ползването на Платформата.

В случай на злоупотреба с правата си или недобросъвестно използване на Платформата по какъвто и да е начин от страна на Потребител на Платформата, Администраторът на Платформата запазва своето неотчуждимо право да предприеме рестриктивни мерки, включително, но не само, като ограничи достъпа на този Потребител до Платформата, премахне негови Артикули от продажба на Платформата, да редактира съдържанието на обявите на Артикулите и др.

Администраторът отговаря за организирането на изпращането на Артикулите и изначално обработване и преразпределение на сумите от покупко-продажбите. Администраторът отговаря за връщане на всички платени суми на Купувача при анулирана поръчка от страна на Продавача. Администраторът отговаря за надлежното прехвърляне на получената цена за продадения Артикул на Продавача след приспадане на приложимата комисиона за Платформата. 

Платформата осигурява наличието на предоставяните услуги и безпроблемното предаването на данни. Въпреки това, поради естеството на интернет, това не може да бъде гарантирано. Освен това достъпът до услугите може понякога да бъде преустановен или ограничен, за да се позволи извършването на поддръжка, въвеждането на нови функционалности и др.. Платформата ще се опита да ограничи честотата и продължителността на всяко такова спиране или ограничаване. 

Администраторът не носи отговорност за възникването на грешки, бъгове или други технически обструкции, които повлияват достъпа до Платформата, стоките на нея, Профилите на Потребителите или сключените Договори. Администраторът следва да предприеме всички мерки за тяхното навременно отстраняване. 

 • Отговорност на Продавача

Единствено Продавачите носят отговорност за Артикулите, които предлагат чрез Платформата. Продавачът носи отговорност за съответствието на действително изпратената стока с тази, поръчана като Артикул на Платформата.

Продавачите са единствено отговорни за надлежното прилагане на данъчното законодателство във връзка с осъществените покупко-продажби на Платформата.

С приемането на настоящите ОУП, Продавачът изрично възлага на Администратора на Платформата получаването на крайната цена, платима от Купувача по силата на Договора за покупко-продажба и последващото й прехвърляне по указаната от него банкова сметка след приспадане на комисионата на Платформата. 

Продавачът отговаря за/декларира, че:

 • Е пълнолетно дееспособно физическо лице, което има правото да използва Платформата и да влиза в договорни отношения със засегнат финансов характер;
 • Поддържа един Профил на Платформата и поддържа данните в него актуални;
 • Използва Платформата за лични и нетърговски цели;
 • Не заобикаля настоящите ОУП и действо добросъвестно при пълноценното използване на Платформата;
 • Съответствието на получения от Купувача Артикул с описанието на Платформата;
 • Годността на Артикула за нормална употреба;
 • Изпълнението на сключения между Продавача и Купувача Договор за покупко-продажба;
 • Поверителността на създадените акаунт и парола и се съгласява да поеме отговорност за всички дейности, които се извършват от съответния акаунт;
 • Не използва груб, нецензурен, дискриминиращ или друг неподходящ език на Платформата или към другите Потребители на Платформата.

 

 • Отговорност на Купувача

Купувачът отговаря за/декларира, че:

 • Поддържането на актуални данни в Профила си, включително, но не само, адрес и телефон за връзка за доставка при поръчани Артикули;
 • Е пълнолетно дееспособно физическо лице, което има правото да използва Платформата и да влиза в договорни отношения със засегнат финансов характер;
 • Поддържа един Профил на Платформата и поддържа данните в него актуални;
 • Използва Платформата за лични и нетърговски цели;
 • Не заобикаля настоящите ОУП и действа добросъвестно при пълноценното използване на Платформата;
 • Надлежното заплащане на пълната цена на Артикула и доставката към нея;
 • Изпълнението на сключения между Продавача и Купувача Договор за покупко-продажба;
 • Поверителността на създадените акаунт и парола и се съгласява да поеме отговорност за всички дейности, които се извършват от съответния акаунт;
 • Не използва груб, нецензурен, дискриминиращ или друг неподходящ език на Платформата или към другите Потребители на Платформата.

 

 • Права на Интелектуалната собственост 

Ако трето лице, посетител или друг Потребител на Платформата – заинтересовано или засегнато от нарушението лице – установи нарушение на правата на Интелектуалната собственост при обявяване на Артикул на Платформата за продажба, моля да информирате Администратора на Платформата чрез данните за конкакт, предоставени в секция „Contact us“ / „Контакти“ на уебсайта. Администраторът запазва правото си да изиска предоставяне на допълнителни документи, от които е видно нарушението, нарушените права на интелектуалната собственост и/или качеството на лицето, което поддържа твърдението за нарушението.

Платформата принадлежи на и се администрира от Администратора. Платформата изобразява и включва елементи, които са обект на защита от приложимата регулаторна рамка за интелектуална собственост. Тези елементи принадлежат на Администратора на Платформата, ако друго не е изрично указано, като те включват, но не изчерпателно, лога, търговски марки, имена на домейни, бази данни, код, графичен дизайн и др. Забранено е използването на каквато и да е част от интелектуалната собственост на Администратора на Платформата без изричното предварително съгласие на последния.

Администраторът на Платформата запазва правото си да предприеме всички необходими действия срещу нарушаването на интелектуалната му собственост.

Продавачите могат по тяхна преценка да добавят описание към Артикула. Добавянето на описание на съответната стока от страна на Продавачите не следва да противоречи на добросъвестната търговска практика.  Единствено Продавачите са отговорни в случай на нарушение на правата на интелектуалната собственост на трети лица. 

Платформата може да съдържа и права на интелектуалната собственост на Продавачите, включително, но не само, върху изображения (снимки), видео материали, текст, лога, знаци и др., които придружават публикуването на съответния Артикул на Платформата. Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицето, което е титуляр на тези права. 

 • Търговски съобщения 

При регистрацията си, всеки Потребител на Платформата може да предостави съгласието си да получава търговски съобщения от Администратора на Платформата на имейл адреса, използван при регистрацията. Търговските съобщения включват бюлетини, рекламни и маркетингови съобщения.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време свободно като натисне бутона „Отпиши ме“, който се съдържа в дъното на всеки получен имейл със съдържание – търговско съобщение.

 • Лични данни 

Можете да се запознаете с информацията относно защитата и дейностите по обработване на лични данни, приложими на Платформата, в Политиката за поверителност тук.  

 • Използване на бисквитки 

Можете да се запознаете с Политиката ни за използване на бисквитки на Платформата тук.

 1. Форсмажорни обстоятелства

Нито Платформата, нито страните носят  отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на Администратора на Платформата или страните по Договора, което не може да бъде избегнато.

 • Заключителни разпоредби

Всички спорове се решават чрез преговори и по приятелски начин. В случай, че взаимно приемливо споразумение не е постигнато, всички спорове, породени от или отнасящи се до използването на Платформата следва да бъдат разрешавани от българския компетентен съд с приложимо – българското право. 

Недействителността на отделни клаузи не биха водили до недействителност на целите ОУП. Недействителната клауза следва да се замени с друга такава договорна разпоредба, а ако съгласие не бъде постигнато, същата се заменя по право от повелителната норма на закона, доколкото има такава. 

При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите ОУП, не се колебайте да се свържете с Нас!